กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเมนท์ และห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย เป็นตัวแทนในนามบริษัทฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระเทพ

 

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.20 น. ที่ผ่านมา นางสาวประภาพร  แซ่อิ๋ว กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเมนท์ และห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ้าเทิร์น มีเดีย เป็นตัวแทนในนามบริษัทฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสดิจมาเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แห่งที่ 31 ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม ตามพระกระแสรับสั่ง ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก้ผู้คณะผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณ

โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดร่วมสมัย หรือ Contemporary Library ที่สะท้อนถึงชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จากการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันของประชากร ทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวซิกซ์ และชาวจีนบาบ๋า หรือเปอรานากัน ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และมีความสำคัญอย่างมากต่อบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยที่ภายในห้องสมุดประกอบด้วยมุมความรู้ต่างๆ มุมการอ่านสู่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดผลงาน อาทิ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือทั่ว หนังสืออ้างอิง นวนิยาย วารสาร และนิตยสาร มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E- Learning และ ต่างๆ อาทิ งานปั้น งานแกะ งานฉลุ งานวาด งานประดิษฐ์ วัฒนธรรมของชุมชน พอทรงเสด็จมาซุ้มต่างๆ ทรงตรัสถามว่า” คืออะไร สวยงามมาก”

นอกจากนี้ ห้องสมุดยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่าเรื่องจากหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือเสียง ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการจัดทำหนังสือพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย และเปิดให้ผู้ต้องขังฟังบนเรือนนอน ส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจยืมหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและจัดอบรมโปรแกรมห้องสมุด PMB ให้กับผู้ต้องขังในการนำหนังสือ เข้าสู่ระบบ เพื่อการสืบค้น และการยืมคืน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีผู้ต้องขังจำนวน 3,795 คน แยกเป็นแดนชาย 3,276 คน และแดนหญิง 519 คน มีผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการศึกษาจำนวน 524 คน ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 94 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 203 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 142 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 138 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน ผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 62 คน ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคมอย่างแท้จริง

Southern Event เรารู้ดี... เรื่องอีเว้นท์

     เรา คือ ผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์อันดับต้นๆของภาคใต้  ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 20 ปี ไม่ว่างานจะเล็ก หรืองานจะใหญ่ เราพร้อมให้บริการได้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน

บริการของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางสื่อต่าง ๆ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ลิขสิทธิ์ © 2024 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ © 2023 เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ สงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด